Godkjenning av NESK årsregnskap 2019

Godkjenning av NESK Årsregnskap 2019 – Momskompensasjon

Det er foreløpig ikke gitt dispensasjon fra myndighetene om at Årsregnskapet 2019 til NESK skal legges til grunn for momskompensasjonen for 2019, og NKK har en siste frist for søknad om momskompensasjon den 1. juni.

Dette innebærer at regnskapet for NESK må være formelt godkjent før 1. juni 2020. NESK sitt Årsregnskap, som er sendt ut til alle medlemmer som en del av Årsmeldingen til NESK og ligger ute på nesk.no, er utarbeidet av styret og revidert av revisor.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med korona vil dette å regnskapet for 2019 og budsjett 2020 anses formelt godkjent dersom det ikke mottas skriftlige innsigelser fra en vesentlig del av medlemmene. Årsregnskapet vil dermed også legges til grunn for momskompensasjonen. Vi ber om forståelse og aksept for dette.

Eventuelle innsigelser må sendes post@nesk.no innen 18. mai 2020.

Vi opplyser samtidig om at årsregnskapet for 2019 også vil bli behandlet på neste ordinære årsmøte i NESK.

Styret i  NESK