HD Rapport

NKK hovedstyre vedtok i 2017 sette ned en arbeidsgruppe som skulle belyse  sider ved HD hos ulike raser. Hovedformålet med NKKs HD-prosjekt var å danne et bindeledd mellom NKK sentralt og klubber/forbund. Det er mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet. Tanken var at gruppa skulle belyse mange ulike tema knyttet til HD programmet. Både brukshund-, elghund og fuglehundmiljøet var representert i gruppa, i tillegg til representanter fra NKK.

Rapporten er todelt, der del 1 tar for seg HD screeningen slik den gjennomføres i Norge i dag. Del 2 består av utfyllende bakgrunnsinformasjon, blant annet om andre vurderingsmåter for hofteledd og genetikk og arvbarhet.

Hele rapporten finner du her.