Info

Oppdatert: 28. april 2023

Avstemming - Forslag til lovendring

5.1 Innkommet forslag til lovendring fra Marte Ottesen

Bakgrunn for forslag til lovendring (sitat forslagsstiller):

«Bakgrunnen for forslaget er at det er et faktum, at ofte er AR sine medlemmer førstelinje-personer som blir kontaktet vedr avl og oppdrett. Således bør AR sammensetning representere mangfoldet i vår rase, samt geografiske hensyn, og kompetanse. Intensjonen med forslaget er et mere dynamisk AR med bredde innen ES, med mål fremme ES som rase på alle områder. Herunder jaktegenskaper, eksteriør og helse, samt andre bruksegenskaper.»

I NESK sine lover er det i §3-4 punkt i, angitt hva som er Generalforsamlingens oppgaver angående valg.  Dvs. valg av valg av styre og valgkomite.

I lovene §4-3 under underpunkt Styrets oppgaver står bla, sitat:

–” oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, distriktskontakter og redaktører”.

Forslag til lovendring:

Endre slik at § 3-4 også̊ innbefatter at medlemmer i AR (avlsråd) velges på Generalforsamlingen.

Leder for 2 år nestleder for 1 år, 3 medlemmer for 2, 2 og 1 år. Samt tilføyelse samme paragraf at:

AR er underlagt NESK styre, og er rådgivende ovenfor styret.

Endre slik at § 4-3, jmf ovenfornevnte dagens ordlyd slik at oppnevnelse av medlemmer AR utelates.

Men resterende ordlyd blir stående.


5.2 Styrets innstilling /forlag til vedtak til forslag fra Marthe Ottesen

Bakgrunn for styrets innstilling /forslag til vedtak

Som det fremkommer i NESK sitt lovverk § 1-2, er et av klubbens viktigste formål å sikre at sitat;

«… avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.»

I henhold til §3-1 er klubbens høyeste myndighet Generalforsamlingen.  Styrets oppgave og mandat er å lede klubben og å være klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene (jfr. §3-1 og §4-3 første kulepunkt).

Styret er enig med forslagstiller i at det for å sikre at klubbens formål blir ivaretatt, er svært viktig at klubben har et velfungerende avlsråd som er bredt sammensatt, både i forhold til kompetanse og geografisk tilknytning.  Videre at avlsrådet har god balanse mellom kontinuitet og nye impulser.

En annen viktig forutsetning er at avlsrådet samarbeider godt med klubbens styre, og at avlsrådet har en tydelig instruks og god kommunikasjon med det sittende styre.

Styret i NESK har med bakgrunn i dette, ila. 2020 utarbeidet en ny instruks og mandat for avlsrådet som definerer AR sitt ansvar og plikter. Det er i tillegg etablert nye retningslinjer for kommunikasjonsstruktur og nye rapporteringsrutiner mellom styret og avlsråd. Ny avlrådsinstruks inneholder videre retningslinjer for funksjonstid for de enkelte medlemmene i AR.

En endring i.h.h.t innkommet forslag, krever etter styrets mening, en nøye gjennomgang av konsekvensene av forslaget utover den konkrete lovendringen.  Dette gjelder både på prinsipielt og generelt grunnlag. Forslaget medfører bla at ansvaret for å beslutte sammensetningen av avlsråd flyttes fra styret til Generalforsamlingen, samtidig som klubbens styre fortsatt er ansvarlig for å «sørge for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.»

Styrets innstilling /forslag til vedtak

Styret ber Generalforsamlingen om at forslag til endring av lover utsettes. Styret vil gjennomgå lovverk og instruks for avlsråd og utarbeider et forslag til endringer som legges frem til votering på Generalforsamling 2022.

 


Avstemmingen skjer ved håndsopprekning under generalforsamlingen.

 

 

 

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram