Info

Oppdatert: 28. april 2023

KÅRING AV ÅRETS ENGELSK SETTER 2021

Styret ble i møtet 6. desember orientert av avlsrådet om endring av kriterier for kåring av årets hund. Styret støtter avlsrådets vurdering og besluttet at resultat fra prøver vinter 2021 ikke skal telle for kåring av Årets hund. Bakgrunnen for dette er at over halvparten av alle prøver ble avlyst og det faktum at deltagere fra "røde kommuner" kun hadde anledning å delta på to prøver denne vinteren. Dere kan lese hele orienteringen under.

Orientering fra avlsrådet
I Avlsrådets møte 16. juni 2021 - Sak 10/21, Årets hund - om kriteriene skulle endres grunnet koronapandemien og det er blant annet uttalt at vi bør ha en samordning av regelverket med andre klubber og med FKF. I samme møte, Sak 11/21 Uttak NM-lag – om kriteriene bør vurderes endret grunnet koronapandemien er det protokollert at vinterens resultat i utgangspunktet er tellende for uttak både for NM- lag høyfjell og lavland, men at dette måtte samkjøres med andre raseklubber i gruppe 7. Det er tilføyd at Arne og Jan Terje undersøker nærmere om dette. På det tidspunkt da dette ble sjekket, var raseklubbene ikke entydige i dette spørsmålet. Noen mente at vinterens resultat skulle telle, mens andre mente det nå var rom for skjønn. Det er på det rene at over halvparten av vinterens prøver ble avlyst på grunn av pandemisituasjonen, med flest avlyste prøver i Sør-Norge. I tillegg ble de som bodde i «røde kommuner» nektet å stille på prøver som var åpne for andre. De som kom fra «røde kommuner» og ville stille i VK, kunne for eksempel bare delta på to vinterprøver i 2021, Geilo- og Rjukanprøven. Konkurransevilkårene ville da ikke bli like.
I Avlsrådsmøte 1. september 2021 – Sak 15/21, Årets hund - spørsmål om kriteriene for Årets hund burde endres grunnet koronasituasjonen – ble det besluttet at denne saken utsettes til møtet i november. I samme møte ble det bestemt at årets vintersesong 2021 ikke ville telle for uttak til NM-lag høyfjell og lavland høsten 2021 (sak 16/21).
I en kunngjøring på nesk.no 8. november ble innmeldingsfristen for resultat satt til 22. november, og en siste ettersendelsesfrist 28. november for de som ønsket å stille på årets tre siste prøver etter 22. november. Dette er en prosedyre som har eksistert i de siste årene og har sammenheng med «deadline» for Fuglehunden. I Avlsrådets møte 17. november 2021 – Sak 22/21- ble det bestemt at championatpoeng oppnådd vinteren 2021 ikke skulle telle ved kåringen av Årets hund 2021. Vedtaket er begrunnet i koronasituasjonen, og at det bør gjelde like konkurransevilkår for uttak NM-lag og Årets hund.
Referatene fra Avlsrådet er utlagt på nesk.no under Avlsrådets fane.
I møtet 1. september 2021 ble det som sagt bestemt at vinterens resultat ikke skulle gjelde ved uttak til NM-lag høyfjell og lavland. Årsaken til at det i dette møtet ikke ble truffet noen endelig beslutning om disse reglene også skulle gjelde for Årets hund, var at Avlsrådet ønsket å avvente eventuelle tilbakemeldinger fra medlemmene. Var dette en rimelig løsning eller var det like greit å opprettholde de opprinnelige reglene. I tillegg hastet det heller ikke med noen snarlig avgjørelse, da innmeldingsfristen for Årets hund var i slutten av november. Vi ønsket derfor en områingstid. Avlsrådet har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger fra medlemsmassen på endringene i uttaksreglene for NM-lag.
Poenget er derfor at det allerede i Avlsrådsmøtet 1. september 2021 var underforstått at de samme regler måtte gjelde for uttak NM-lag og kåring av Årets hund, dersom ikke viktige innsigelser ble registrert. Hvis vi etter dette skulle benytte forskjellige uttaksregler for NM-lag og Årets hund, ville det bli liten sammenheng i regelverket.

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram