Info

Oppdatert: 28. april 2023

Sykdommer

Det er et mål å opprettholde engelsksetterens gode generelle helse, slik at den kan fortsette å være en velfungerende hund til aktiv bruk i jakt og konkurranser. Det er ønskelig å redusere helseproblemer knyttet til skjelett og ledd.

Sykdommer i rasen

Engelsksetteren er en hunderase med en generelt god helse, og NESK har gjennom mange års arbeid med registrering av data en god oversikt over rasen når det gjelder forekomst av enkelte sykdommer.

Hofteleddsdysplasi (HD)

Hofteleddsdysplasi er en utviklingsfeil i et eller begge hofteledd, og innebærer blant annet at lårhodet ikke er godt tilpasset hofteskålen. Det dannes sekundærforandringer i form av forkalkninger rundt leddet, som kan føre til redusert bevegelighet og smerter. Utvikling av HD skyldes både arvelige- og miljømessige faktorer. I tillegg til status etter røntgen får hver hund i tillegg en HD-indeks, som er beregnet ut ifra egen og nære slektningers HD- diagnose. Indeksen indikerer hvordan hundens avlsmessige egenskaper er i forhold til rasens gjennomsnitt.

21

Fig. 15 – HD-resultater fra 2005-2014

Ceroid Lipofuscinose (CL)

Ceroid lipofuscinose er en arvelig sykdom som angriper hundens sentralnervesystem. Sykdommen er dødelig og er den mest alvorlige arvelige lidelsen på engelsk setter. Sykdommen har en autosomal recessiv arvegang, det vil si at et individ må arvet genet for sykdommen fra begge foreldrene for å utvikle sykdommen. Etter etablering av en DNA test med påfølgende registreringsrestriksjoner er CL ikke lenger utbredt i rasen.

Progressiv retinal atrofi (PRA)

PRA er betegnelsen på en sykdom som angriper synscellene i øynenes netthinner og som gradvis medfører tap av syn.

Sykdommen er arvelig betinget og kan avdekkes med en gentest som enten kan tas som en svaber fra munnhulen eller med en blodprøve. Resultatet av testen blir registrert i DogWeb med følgende mulige diagnoser:

Diagnose

Forklaring

Fri

Hunden bærer ikke genet for sykdommen PRA

Bærer

Hunden er frisk, men bærer genet for sykdommen PRA. Den vil aldri selv utvikle sykdommen.

Syk/affisert

Hunden har arvet genet for PRA fra begge foreldre og er affisert (er allerede syk eller vil på et tidspunkt utvikle sykdommen)

22

Hypotyreose og kloløsning

Norsk Engelsksetterklubb (NESK), Norsk GordonsetterKlub (NGK) og NMBU- Veterinærhøgskolen samarbeider om et forskningsprosjekt for målet er å kartlegge gener som har betydning for utvikling av sykdommene hypotyreose (nedsatt stoffskifte) og kloløsning. Prosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråd. Målet er å finne årsaken til kloløsning og hypotyreose hos engelsksettere og gordonsettere.

Kloløsning (symmetrisk lupoid onychodystrofi) er en sykdom der en eller flere klør løsner. Tilstanden er smertefull, og selv om tilstanden bedrer seg, det er ikke uvanlig at hundene får tilbakefall. Klørne som vokser ut igjen er misdannet og affiserte hunder kan oppleve smerter ved løping i terreng.

Hypotyreose sees vanligvis hos middelaldrende hunder og skyldes nedsatt produksjon av hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Symptomer er vektøkning, nedsatt utholdenhet, trøtthet og dårlig pelskvalitet. Diagnosen stilles ved å måle tyroksinhormoner og antistoffer mot disse i blod.

Kloløsning og hypotyreose er sykdommer hvor man antar at flere gener sammen med forskjellige miljøfaktorer har betydning for om hunder blir syke eller ikke. Samspillet mellom gener og miljøfaktorer vil også kunne påvirke sykdomsforløpet hos de enkelte hundene. Målet med forskningen er å finne ut hvorfor noen hunder utvikler kloløsning og/ eller hypotyreose.

Atopisk dermatitt

Atopisk dermatitt er en sykdom der fremtredende symptomer er kløe, gjentatte ørebetennelser og såre poter. Det er sannsynlig at det er en viss arvelig disposisjon for sykdommen, men årsaken er så langt ukjent. Det er uklart hvor stort omfanget av sykdommen er hos engelsk setter. Generelt bør hunder som har sykdommen registreres med opplysningen i DogWeb, og syke individer bør ikke brukes i avl.

Osteochondrosis dissicans (OCD, bruskløsning)

Bruskløsning er en sykdom i skjelettet som iblant forekommer hos engelsk setter. Det er sannsynlig at det er en viss arvelig disposisjon for sykdommen.

Forkalkninger i ryggsøylen (Spondylose)

Spondylose er ikke uvanlig hos eldre engelske settere. Det er uklart i hvilken grad sykdommen er arvelig. Inntil omfang og arvegrad er bedre karakterisert har NESK ingen spesifikk strategi for å redusere omfanget.

7.8

• •

Kortsiktige og langsiktige mål

Benytte dataregister for systematisering og registrering av helseopplysninger som sykdommer, medfødte defekter og dårlig gemytt/uønsket adferd.
Redusere forekomsten av HD, spesielt middels og sterk grad (D og E)
Kartlegge og redusere forekomst av sykdommer i skjelett og ledd

23

7.9

• •

Redusere antall hunder som er affisert av CL og PRA i den norske populasjonen Redusere forekomsten av hypotyreose og kloløsning hos engelsksetter

Tiltak for å nå målene

Tiltak nr. Tiltak Medium Frekvens

7.1

Oppfordre oppdrettere til å avle på

NESK.no

Løpende

foreldredyr med en samlet HD- indeks høyere enn 200

7.2 Krav om at klubbens godkjente Årsberetning Løpende avlshunder må ha en HD-indeks
på minst 100

7.3 Opprettholde Årsberetning, Løpende registreringsrestriksjoner for PRA NESK.no
og CL

7.4 Offentliggjørehelseinformasjonom Datahound Løpende enkeltindivider i Datahound

7.5 Øke kunnskap om fôring og Foredrag, 2016-2017 forebygging av skjelettlidelser NESK.no,

Facebook Fuglehunden

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram